Afrika-Expeditionen svarer på kritik /// Afrika-Expeditionen responds to critique

ENGLISH TRANSLATION FURTHER DOWN:

Hej alle

Vi er i den seneste tid blevet noget forundrede over den kritik der har været fremsat mod vores projekt ”Afrika-Expeditionen 1814” som var en camp på årets Roskilde Festival. Vi er først og fremmest forundrede fordi projektet i sin natur handler om at have det sjovt og fordi vi ikke havde skænket det en tanke at nogle ville føle sig stødte over det. Det var da også kun positive oplevelser vi havde på festivallen. Hvert år er der mange temacamps på Roskilde Festival der ligesom os går meget ud af udklædning og events og som er med til at skabe den mangfoldighed og fællesskab som festivalen er kendt for. Vi er også forundrede fordi vi ikke synes at projektet kan forstås som nedladende over for afrikansk kultur eller historie. I de dele af projektet hvor vi har forholdt os satirisk til historien har det været imperialisterne vi har lavet sjov med. Det er fx tilfældet med det kort over Roskilde Festival der startede kritikken. Kortet er ikke en opdeling af Afrika, men en opdeling af Roskilde Festival, der rent faktisk har fungeret som kort. Navngivningen hvor campingarealernes bogstaver har fået tilføjet endelsen ”-ongo” udstiller 1800-tallets europæeres begrænsede forståelse for Afrika. Det er selvfølgeligt ikke en opfattelse vi deler. Denne tolknig giver Roskilde Festival også udtryk for i en kommentar inden de fjernede kortet:

”UPDATE: This map is – as we understand it – a satirical piece of 19th century colonial europe’s view of Africa. This post is not made with the intention of offending anyone. Clearly this has been the case. Also, we dont want the people behind the camp to be accused of having world views which they clealy dont have. Therefore, we’re leaving this post online until 14;00 CET (so that you have time to see this comment – and then we are deleting this post.)”

Vi har altid omgået afrikansk kultur og historie med respekt som det fx er tilfældet med vores oprigtige interesse for afrikansk musik. Når vores projekt ikke har handlet mere om afrikansk kultur end det har været tilfældet, er det netop fordi historien om en ekspedition i Afrika var en rammefortælling. Der var egentligt tale om en ekspedition til Roskilde Festival og derfor synes vi også det er åbenlyst, at den sjov vi har haft ikke har kunnet være nedladende overfor kontinentet Afrika. Når dette er sagt har vi fortrudt vores brug af ordet imperialisme fordi vi er enige i at det har en negativ politisk klang. For at gøre det fuldstændig klart at vi har tænkt projektet som en ekspedition, hvor det er legen og nysgerrigheden der er det væsentligste, vil vi derfor afholde os fra at bruge dette ord fremover.

Vi beklager oprigtigt at nogen har følt sig stødt og håber at vi med denne kommentar kan give dem en forklaring. Har i flere spørgsmål er i velkomme til at skrive på vores Facebook-side.

Vi glæder os til næste års festival.

Mvh

medlemmerne af Afrika-Expeditionen
Hi everybody.

During the last weeks we have been puzzled by the critical reactions that has been raised against our project, ”Afrika-Expeditionen 1814” which was a theme camp at this year’s Roskilde Festival. We were surprised about these reactions since the project in its nature is all about having fun, and because we never thought that anyone would feel offended by our camp theme. We only met positive reactions at this year’s festival. Every year at Roskilde Festival there are a great amount of theme camps which – like us – put a lot of effort into their outfits and events, and are thus supporting the human diversity as well as the social community which the festival is famous for.

Furthermore, we are surprised at the critical reactions because we clearly don’t see our project as something degrading African culture or history. In the parts of our project where we have been satiric towards history it has been the imperialists we made fun of. This is for example the case with the map of Roskilde Festival that started the critique. The map is not a division of Africa, but a division of Roskilde Festival, that is actually useable as a map of the campsite. The naming where the ending ”-ongo” have been added to the letters of the camping areas shows 19th century europeans limited views of Africa. This is of course not a world view we share. Roskilde Festival supported this view in a comment before they removed the map:

”UPDATE: This map is – as we understand it – a satirical piece of 19th century colonial europe’s view of Africa. This post is not made with the intention of offending anyone. Clearly this has been the case. Also, we dont want the people behind the camp to be accused of having world views which they clealy dont have. Therefore, we’re leaving this post online until 14;00 CET (so that you have time to see this comment – and then we are deleting this post.)”

We have always treated african culture and history with respect, as it for example is the case with our profound interest in african music. When our project hasn’t been about African culture more than the case has been, it is because the story of the expedition in Africa merely is a frame narrative. It was actually an expedition to Roskilde Festival, and we think this makes it clear that the fun we had could not possibly be condescending to the continent of Africa. When this is said we regret our use of the word imperialism because we agree that is has a negative political connotation. To make it perfectly clear that we view the project as an expedition, where curiosity and playfulness are the key focus, we will abstain from using the word from now on.

We sincerely regret that some people have been offended and hope that this comment can give them an explanation. If you have any more questions you are welcome to write us on our Facebook page.

We are looking forward to next years festival.

Greetings

the members of Afrika-Expeditionen

 

Reklamer
Standard

Expeditionen bekæmper Malaria 2. juni med ekstravagant Fest!

Ååh nej! Afrika-Expeditionen er blevet ramt af den farlige Malariaparasit. For at bekæmpe denne skrækkelige Syge, har Vi besluttet at fordele Vor dyrt indkøbte Medicin mellem Expeditionsmedlemmerne og de Indfødte. Naturligvis blander vi Medicinen, den kininholdige Tonic, op med Gin og deler derfor Gin & Tonic ud til alle Fremmødte der måtte have brug for Behandling.

KOM TIL FEST I G OG BLIV KURERET MED GRATIS GIN & TONIC TIL LYDEN AF HEDE AFRIKANSKE BEATS!

(Koordinater til Expeditionens Lejr bliver annonceret senere, men i kan altid gå efter de høje Elefantbrøl)

https://www.facebook.com/events/1424848591134128/

Standard

Afrika-Expeditionen inviterer til Løvejagt Tirsdag den 1. Juli

Hjælp! Vi har observeret en Løve nær vor Lejr i Gongo. Da Vores Ekspedition efter flere udmattende Maaneder ikke har Kræfter til at jagte dette Uhyre, beder Vi Jer, de Indfødte, i vores Nød om at assistere med dette vovede Foretagende. Vi udlover en Dusør af anseelig Sum til de brave Jægere, der kan nedlægge Bæstet og bringe os Manken. Efter endt Jagt inviterer vi til Jagtfest i Expeditions-lejren.

Mød op i vor Lejr i G og skyd Løvejagten ind! Den bedste Jæger vil blive rigeligt belønnet med en hel Snes Øl!
Koordinater til Expeditionens Lejr bliver annonceret senere, men I kan i mellemtiden gå efter de øredøvende Elefantbrøl!

https://www.facebook.com/events/644572102302882/

Standard

Dr. Kobberup erklærer sig beredt til Expeditionen

Expeditionskontoret modtog i gaar et Længe ventet Brev fra Dr. Kobberup, en højt anset Botaniker, som Afrika-Expeditionen har taget Kontakt til. I Brevet meddeler Dr. Kobberup, der for Tiden er paa Rejse i Sydeuropa, med vanlig Kortfattethed og liden Sans for Humor, at han er beredt til Expeditionens Prøvelser. Konsortiet ønsker Dr. Kobberup velkommen i det voksende Selskab, der er fuldt beskæftigede med Planlægningen af den snarlige Rejse og som inden Længe vil offentliggøre et foreløbigt Program for Expeditionen. Brevet der er adresseret til Dr. Gregersen lyder som følger:

Rygter om en Afrika-Expedition har naaet mine Ører helt her ned i Spanien, hvor jeg i øjeblikket studerer hovedsageligt botaniske Seværdigheder, men ogsaa lokale Skikke og Traditioner. Jeg, Dr. Kobberup, er rede og fuldt ud kvalificeret for en saadan Expedition, hvor min Doktorgrad i Botanik uden Tvivl vil være uundværlig. Jeg er fuldt indforstaaet med det Ansvar der følger med ved Indtrædelse i Afrika-Expeditionens Mandskab, for ikke at tale om Farer og Prøvelser i Expeditionens haarde Stunder. Det er jo et Omraade hvor Beboere er kendt for Vildskab og et overmaadeligt højt Indtag af den lokale Drik, Øl.

Dr. Kobberup

 

Standard

Telegram fra Asien-Expeditionen

Konsortiet der i dette Øjeblik er forsamlet til Planlægning af den forestaaende Expedition har netop med stor Fornøjelse modtaget følgende Telegram fra Asien-Expeditionen som består af nogle af vore fremmeste Expeditionsmedlemmer. 

Saaledes skete det at Baron Grønbæk og Prof. Gregersen traf hinanden i den ældgamle by Vientiane, ved Halvmånen over den brusende Mekong. Asien-Expeditionen der iøvrigt bestaar af Dr. Schmidt og Hr. Madsen har gjort grundige observationer i det asiatiske Vildnis. Vi har hugget Bananpalmer ned med Machetter for at redde Junglens vilde Elefanter fra en farlig Skæbne i den ekstravagante Tørke. Vi har opdaget Templer med inskriptioner om et ældgammelt Rige kaldet “Angkor”. De Indfødte konsumerer Ris i uoverskuelige mængder. Hele deres Liv er bygget op omkring denne Spise, som enhvert rigtigt kristeligt Land er opbygget om Kirken. Ligesom Negeren kun er glad når han spiller paa Tromme, er disse Mennesker kun glade hvis deres Risskaal er fyldt. Expeditionen er ved højt Humør, men dog truet af Farer som Malariamyg, Rabieshunde, Parasitter, Madforgiftning, Kolera, Hedeslag, Tørst og alle de andre Farer der lurer i denne vilde Natur. Vi har indsamlet en overordentlig mængde Artefakter og Skrifter på eksotiske sprog, hvoraf vi dog kun mestrer nogle faa Ord. Hvis vi har heldet med os og når tilbage til tryggere Breddegrader, vil vi se meget frem til aarets Afrika-Expedition, som vi allerede har lavet mindre Forberedelser til her fra det fjerne Østen.

Standard

Dansk Expedition til Afrika

Afrika-Expeditionen er en camp på Roskilde Festival 2014. Følg med i vores forberedelser og under festivalen på Facebook og her på siden.

Vi er en danskledet Expedition i Afrika. Formålet er at lave biologiske, antropologiske, geografiske og andre videnskabelige Undersøgelser. Blandt andet skal vi kortlægge de lokale Skikke, Danse og Ritualer, samt nærmere fastslå de præcise Behov for væskeindtag i Varmen.

Det bliver en Fest af en Expedition!

Standard